วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงงาน

โครงงานออกแบบระบบการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม weblog
วิชาพลศึกษา

เสนอโดย
นายสกุลศักดิ์ ทาขุลี รหัสประจำตัวนักศึกษา 53161301059

1. หลักการและเหตุผล
               
                เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งกับการศึกษาอย่างมากในขณะนี้  ซึ่งเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอน และทั้งทั้งเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่เราต้องการ เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตและมีความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลไม่ต้องเปิดหาตามหนังสือเหมือนแก่ก่อนกานนำเอาเทคโนโลยีมาเป็นสื่อในการสอนเป็นทางเลือกในการสอนอีกทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก และมีความสะดวกของครูผู้สอนและผู้เรียนเพื่อใช้ในการศึกษาในวิชานั้นๆและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อนวัตกรรม Weblog เป็น สื่อการเรียนการสอนได้อย่างชำนาญ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียน จึงได้จัดทำสื่อการเรียนของรายวิชา โดยใช้นวัตกรรม weblog มา เป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับวิชาสุขศึกษา เพื่อเป็นการทดลองใช้สื่อการสอนกับผู้เรียนในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน ให้เข้าถึงจุดประสงค์และศึกษารายวิชาสุขศึกษาได้ด้วยตนเอง

2. วัตถุประสงค์

                สร้างเพื่อใช้เป็นสื่อการสอน
3. เป้าหมาย

                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

4. วิธีดำเนินงาน
           
           4.1  วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางสาระวิชาพลศึกษา
           4.2 เชียนโครงงาน                      
           4.3 ออกแบบระบบการสอน
            4.4 เขียนประมวลรายวิชาและแผนการเรียนรู้
           4.5 กำหนดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน
           4.6 สร้างแบบทดสอบออนไลน์
           4.7 สร้าง web Blog และนำข้อมูลในข้อ 2-6 ขึ้นเว็บ

    

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                นาย  สกุลศักดิ์   ทาขุลี ชั้นปีที่ 2/2 เลขที่ 20 คณะศึกษาศาสตร์ รหัสนักศึกษา 53161301059 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี


6.งบประมาณ

                ไม่มี

7. สถานที่ดำเนินการ
                     1) ระบบ Internet ซึ่งดำเนินการติดตั้ง และดูแลโดยสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
                     2) weblog ที่ให้บริการโดย Google

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                ได้สื่อการสอน นวัตกรรม Web blog วิชาพลศึกษา

9.ที่ปรึกษาโครงงาน
              อ.สุวลัยพร พันธ์โยธี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น